Kwaliteit

Algemeen

Kwaliteit heeft voortdurend onze aandacht. Wij streven transparantie en hoge kwaliteit na.

Kwaliteit bij Avian Thuiszorg betekent: tevreden klanten!
Avian Thuiszorg wil de toegang tot hulp en zorg zo eenvoudig mogelijk maken. Dat begint bij de basis: het bieden van de best mogelijke dienstverlening. Wij doen onze uiterste best om voor iedere cliënt zorg en hulp op maat te leveren. Heeft u vragen of opmerkingen over de kwaliteit van ons werk? Dan kunt u onder andere terecht bij onze cliëntenraad of gebruik maken van onze klachtenregeling.

Goed om te weten is dat de diensten van Avian Thuiszorg ISO-gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat (jaarlijks) een onafhankelijke externe organisatie de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening onderzoekt en bekijkt of voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen.

HKZ gecertificeerd

Kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn.

Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder bijvoorbeeld niet tegelijk een adviserende rol vervullen. De certificatie-audit wordt altijd uitgevoerd door een lead-auditor en een materiedeskundige, die inhoudelijk goed op de hoogte is van het betreffende vakgebied. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de toets goed wordt uitgevoerd en dat rekening gehouden wordt met de situatie van de professional binnen de instelling. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van de organisatie neemt de audit één of meerdere dagen in beslag. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, geeft de CI een HKZ-certificaat af. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur (3 jaar) en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt her certificatie plaats.

https://www.hkz.nl/

Kwaliteitssysteem en -handboek

Wij hebben een eigen kwaliteitsmanagmentsysteem en volgen een kwaliteitshandboek. De totstandkoming van het kwaliteitsmanagementsysteem voor Avian Thuiszorg is een dynamisch proces, waarbij de directie en de medewerkers nauw samenwerken. Net zoals de kwaliteitszorg, is het kwaliteitsmanagementsysteem nooit af. Het zal geregeld herschreven en geactualiseerd moeten worden.

In het kwaliteitshandboek wordt het beoogde kwaliteitsbeleid van Avian Thuiszorg beschreven.

Zorgbrede governancecode

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

https://www.governancecode.nl

Scholing

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers qua kennis en vaardigheden up-to-date blijven.

Wij hebben een samenwerking met verschillende opleidingsinstanties. Ook worden er in-company ook regelmatig opleidingen gegeven.

Wij zijn al jaren een erkend stage/werkleerbedrijf vanuit SBB voor een breed scala aan MBO opleidingen.
Wij bieden verschillende stages van niveau 1 tot en met niveau 6 (HBO). Deze stagiaires brengen ook nieuwe kennis en vaardigheden binnen in onze organisatie.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een door de zorgaanbieder ingesteld orgaan dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Avian Thuiszorg behartigt en functioneert op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorgorganisaties (Wmcz).

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een klankbordfunctie en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.